பத்தாம் வகுப்பு ஆகஸ்ட் மாத அலகு தேர்வு பாடத்திட்டம் மற்றும் வினாத்தாள் அமைப்பு விபரம்

 பத்தாம் வகுப்பு ஆகஸ்ட் மாத அலகு தேர்வு  பாடத்திட்டம் மற்றும் வினாத்தாள் அமைப்பு விபரம் 

10th, Monthly Test, Syllabus, August Month,பத்தாம் வகுப்பு ஆகஸ்ட் மாத அலகு தேர்வு  பாடத்திட்டம் மற்றும் வினாத்தாள் அமைப்பு விபரம்

பத்தாம் வகுப்பு ஆகஸ்ட் மாத அலகு தேர்வு  பாடத்திட்டம் மற்றும் வினாத்தாள் அமைப்பு விபரம் 


  

                 தமிழ்   இயல்:4மட்டும்                           மதிப்பெண்:25 


1.உரிய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.            :5×1=5

2.குறுவினா(3):2×2=4

3. ஓரிரு சொற்களில்    விடை தருக:2×2=4

சிறுவினா    :4×3=12

கவினுற வரைக.

மனப்பாடம்.English

Unit 3 0nly

Memory poem.  5

Letter writing.     5

Notice writing.   5

Picture comprehension 5

Prose paragraph5

      Total.           25Unit test 1

Maths  - std  X

*Syllabus*

1) Units 3.4 & 3.5

2) Units 4.3

3) Units 5.3


*Question pattern :*


Part l

1 x   2  = 2

1) Rational Expressions

Part ll

3  x   5  = 15

1) Theorem

2) square root of polynomial

3) Area of a Quadrilateral

Part III

1) Geometry 8 ( *4.3.2* )


Science unit test

X std

Portion Unit 3

Thermal physics

Question pattern

5×2=10

2×4=8

1×7=7

Total=25

Time 45 mints


Social science unit test 

STD X     mark - 25

Time: 45 minutes.


PORTION.

HISTORY Unit : 4

Geography unit 4 


QUESTION PATTERN.

  Short answer    12 x 2 = 24

Give reason.          1 x 1=     1.

NOTE: The Study Materials from our site are not created by us. This Materials are for only Educational and Competitive Exam Purpose. All the credits go for the creators. Who created the study materials for the teachers of world.
0 Comments