தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பீ நடைபெறும் தேதியில் மாற்றம்-Change in date of Election Training Class

தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பீ நடைபெறும் தேதியில் மாற்றம்-Change in date of Election Training Classமுதல் தேர்தல் பயிற்சி வகுப்புக்கான தேதி 24-03-2024 அன்று கிறிஸ்தவர்களின்  ஈஸ்டர் பண்டிகை காரணமாக 23-03-2024 சனிக்கிழமைக்கு மாற்றம் - தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையர்.
மார்ச் 23 , ஏப்ரல் 7 , 16 , 18 , 19 ம் தேதிகளில் தேர்தல் பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறும் - சாகு

Date for First Election Training Class on 24-03-2024 changed to Saturday 23-03-2024 due to Christian Easter - Election Commissioner of Tamil Nadu.
Election training classes will be held on March 23, April 7, 16, 18 and 19 - SAGU

NOTE: The Study Materials from our site are not created by us. This Materials are for only Educational and Competitive Exam Purpose. All the credits go for the creators. Who created the study materials for the teachers of world.0 Comments